Tájékoztató a BKK bértárgyalásáról


Tisztelt tagság!A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) és az aláíró Szakszervezetek megállapodnak abban, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi bérintézkedéseit az alábbi feltételek szerint határozzák meg:

A 2014. évi intézkedések:

  • I. Alapbérfejlesztés
  • II. Választható béren kívüli juttatások


I. Alapbérfejlesztés


1) A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság átlagosan 3% differenciált alapbérfejlesztést biztosít 2014. április 1. napjától, az alábbiak kivételével:

  • a 2013. december 31. után belépettek,
  • az SZMSZ és Ügyrend szerint az 1-2 vezetői szintekre besoroltak, valamint mindazok a munkavállalók, akik a Főváros által a hatályos bérpolitikai irányelvekben meghatározott sávhatár maximumát elérik,
  • a 2014. január 1. előtt belépett, és egy évet el nem érő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók.

2) Az 1) pontban meghatározott munkavállalói kör 2013. december 31-i alapbérének 2,7 %-a, de legalább 7.500 Ft képezi a bérfejlesztési keretet. A keretet a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők – az SZMSZ és Ügyrend szerinti 1-3 szintű, illetve a Tömegközlekedési Divízióban a 4 szintű szervezeti egység vezetők – kapják meg felosztás céljából.

3) A differenciálás elvei:

  • a szervezeti egység vezetők az egyéni teljesítmény alapján differenciálhatnak, de legalább bruttó 6.000 Ft alapbéremelésben kell részesíteni minden jogosult munkavállalót, figyelembe véve az adott szervezeti egységnél azonos munkakörben foglalkoztatottak közötti bérkülönbségek mérséklését is,
  • a bérfejlesztés következtében az új alapbér legfeljebb a Főváros bérpolitikai irányelveiben meghatározott sávhatár maximuma lehet,
  • a differenciálás az aláíró Szakszervezetek képviselőinek bevonásával, velük egyeztetve történik.

4) A 2013. december 31-én és bérfejlesztés végrehajtásakor (2014. április 1.) egyaránt munkaviszonyban álló munkavállalók számára történhet a bérfejlesztés. A vezetők a jogosult munkavállalók 2013. december 31. napi alapbérét és annak 2,7 %-át, de legalább 7.500 Ft-ot tartalmazó táblázatot kapják meg, illetve a Főváros bérpolitikai irányelveiben meghatározott bérsáv felső értékét. A bérfejlesztésben az emelés mértékét kell megadni. Az új alapbér meghatározása 1.000 Ft-ra kerekítve történik.

5) Az emelt alapbér első kifizetésének időpontja a 2014. áprilisi bérfizetés napja, azaz 2014. május 10.

6) Amennyiben a szervezeti egység vezető a keretet tovább kívánja bontani, kérheti az ennek megfelelő táblázatot, de az alábontott szervezeti egységek keretei között nem differenciálhatnak. Az alábontott szervezetek jóváhagyása is a munkáltatói jogkört gyakorló vezető hatásköre.

7) A bérfejlesztésben a vezetői differenciálás határideje 2014. április 25. Ennek végrehajtásához a vezetők 2014. április 18. napjáig kapják meg a szükséges információkat.

8) A bérfejlesztés végrehajtásakor tartósan távollévők bérfejlesztése egységesen bruttó 3 %-kal, de legalább 7.500 Ft-tal történik meg 1.000 Ft-ra kerekítve a tartós távollét lejártát követően, az ő keretük nem csoportosítható át és másra nem használható fel.


II. Választható béren kívüli juttatás


1) Az aláíró Felek megállapodnak abban, hogy a KSZ 34. pontjában rögzítettek helyébe 2014. április 1-ei hatállyal a következő szöveg lép: „Felek megállapodnak abban, hogy 2014. április 1. napjától a munkáltatónál minden határozott és határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező, teljes munkaidős munkavállalóra egységes cafetéria keretet alkalmaznak. A cafetéria összegének, a rendszer működésének és igénybevételének részletes szabályait a Munkáltató belső utasításban teszi közzé.”

2) Az egységes cafetéria keret jelen bérmegállapodás és KSZ módosítás Felek általi elfogadását követően 2014. április 1-től időarányosan valósulhat meg. Az alacsonyabb cafetéria keret így 2014. április 1-től havi bruttó 33e Ft-ra emelkedik, melynek eredményeként a 2014. évi keretük összesen bruttó 339e Ft.

3) Az aláíró Felek megállapodnak abban, hogy a KSZ 3. melléklet 1.2.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő szöveg lép: „A műszakpótlékra jogosult munkavállalónak, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatti munkavégzés esetén 35 százalék műszakpótlék jár.” A módosítás 2014. május 1-én lép hatályba.

4) A Munkáltató biztosítja, hogy az alacsonyabb cafetéria kerettel rendelkező munkavállalók a 2) pontnak megfelelően módosíthatják a cafetéria nyilatkozatukat. A Munkáltató a jogszabályváltozásnak megfelelően kidolgozza, és az érdekképviseletekkel egyezteti a lakáscélú hiteltörlesztés cafetéria elemek közé történő beépítésének feltételeit.

5) Amennyiben a cafetéria mértéke csökken, abban az esetben a műszakpótlékokra vonatkozó, e megállapodás létrejötte előtt érvényes szabályozás az eredeti tartalommal hatályba lép. Továbbá a Munkáltató vállalja, hogy ebben az esetben a műszakpótlék változással nem érintett munkavállalók vonatkozásában tárgyalásokat kezd, és megállapodást köt a kieső jövedelmük pótlására.


III. Egyéb rendelkezések


1)A bérmegállapodás hatálya 2014. december 31-ig tart. A felek kijelentik, hogy a bérmegállapodás értelmezése és végrehajtása során a jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően járnak el.

2) A Munkáltató vállalja, hogy 2014. évben a BKK Zrt. Ösztönzési rendszeréről szóló 21/2013. sz. Vezérigazgatói utasítás 2. fejezetét (A jutalékrendszer részletes szabályai) nem módosítja úgy, hogy az abban rögzített jutalékok mértéke csökkenjen.

3) A Felek 2014. december 12-ig áttekintik a 2014. I-XI. havi személyi jellegű ráfordítások tényleges mértékét. Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés által jelen megállapodás aláírásakor még nem elfogadott Üzleti Tervben meghatározott személyi jellegű ráfordításokban megtakarítás várható, akkor annak felhasználásának részleteiről a Felek külön egyeztetést tartanak.

4) A bérfejlesztés a 2013. évi Bérmegállapodás és a 24/2013. számú Vezérigazgatói utasításban kiadott Munkaügyi Szabályzat alapján elkészített egységes munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók esetében a munkáltató egyoldalú intézkedésével és annak munkavállaló általi elfogadásával is megvalósítható. Az egységes munkaszerződéssel nem rendelkező munkavállalók számára a bérfejlesztés egyoldalú intézkedéssel nem hajtható végre, esetükben a bérfejlesztés megvalósítása csak az egységes munkaszerződés munkáltató és munkavállaló általi elfogadásával történhet, de a bérfejlesztés hatálya ebben az esetben is 2014. április 1.

5) Jelen bérmegállapodás kollektív szerződés erejű megállapodásnak minősül. Amennyiben a bérmegállapodás létrejön, de a KSZ módosítás nem, a II. fejezetben foglaltak nem lépnek hatályba.

6) A bérmegállapodás a Társaság Igazgatóságának jóváhagyását követő napon lép hatályba.Üdvözlettel: FHSz Kommunikáció

Vissza a Főoldalra